skip to Main Content

FUTURE

HUMAN

กำเนิดอนาคต
กำหนดปัจจุบัน

จากหลักฐานที่ปรากฏ ทำให้เชื่อได้

ว่าในอดีต มนุษย์น่าจะมีอายุขัยเฉลี่ย

ประมาณ 25 ปีเท่านั้น

แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราเอาชนะโรคร้าย
ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆกำหนดสารอาหาร กำเนิดนวัตกรรม
การแพทย์ จนทำให้เรามีอายุขัยยืนยาว ถึงจุดที่มีมนุษย์ศตวรรษิกชน
( Centenarian ) อายุเกิน 100 ปี จนถึง อภิศตวรรษิกชน ( Super
centenarian ) อายุเกิน 110 ปี

สิ่งที่มากกว่าอายุยืน มนุษย์ต้องการ ความรื่นรมย์ในทุกช่วงชีวิต

ก้าวข้าม 4 ปัจจัย

ที่ทำให้มนุษย์อยู่รอด ปลอดภัย

สู่ 5 ปัจจัยใหม่

ที่ทำให้มนุยษ์แต่ล่ะช่วงวัย เข้าถึงศักยภาพสูงสุด 

นานมาแล้วที่เราอยู่รอดด้วย ปัจจัย 4 แต่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องการมากกว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตไร้ขีดจำกัด ซึ่งการจะใช้สมรรถภาพ และ รักษาสุขภาพไปพร้อมๆ กันต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่ อาหาร – ที่อยู่อาศัย – เครื่องนุ่งห่ม – ยารักษาโรค DURASCIENCE มุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้าวิจัยในระดับเซลล์ จนพบคำตอบใหม่ ตอบรับกับรูปแบบชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง ด้วยองค์ประกอบ 5 ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แต่ละช่วงวัยเข้าถึงศักยภาพสูงสุด โดยไม่ทำลาย Health Span ของตัวเองนั่นคือ สุขภาพองค์รวม – ผิวพรรณ – รูปร่าง – ความต้องการในระดับบุคคล และทั้ง 5 ปัจจัยนี้ จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เข้าถึงศักยภาพแต่ละช่วงวัยอย่างไร้ขีดจำกัด

FUTURE

HUMAN

การออกแบบมนุษย์แห่งอนาคต

การสร้างมนุษย์แห่งอนาคตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และ ยืนยาวในระดับ Supercentenarian
นั้นมิใช่เทคโนโลยี, ปัญญาประดิษฐ์ หากแต่เป็น
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาจนเข้าใจในกลไกธรรมชาติ

การรับรองมากมายในงานวิจัยของ DURASCIENCE คือเครื่องยืนยันว่า Future Human คือ ความจริงอันใกล้ และเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพิสูจน์ว่า แม้พันธุกรรมจะถูกกำหนดโดยธรรมชาติ แต่ไม่อาจกำหนดอนาคตของเรา

Back To Top