skip to Main Content

ปัจจัยที่ 5

โครโมโซม Y  สร้างสถานะ MALE

แอนโดรเจน เสริมสมรรถภาพ MASCULINE

เพศสภาพชาย ถูกกำหนดตั้งแต่ในครรภ์ด้วยโครโมโซม XY แต่สมรรถภาพความเป็นชายนั้น กำเนิดจากฮอร์โมนเพศ หรือ
แอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะที่แสดงลักษณะเพศชาย เช่น ขนาดของอัณฑะ ขนาดรูปร่างของ อวัยวะเพศชาย ผม ขน อสุจิ ต่อมลูกหมาก กล่องเสียง/เสียง  หนวดเครา ลักษณะกล้ามเนื้อ และ กระดูก ฯลฯ

เข้าถึงทางออก

ด้วยการเข้าใจสาเหตุ

สถาบันวิจัย Durascience แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย ถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เพื่อ
จะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของท่านชาย ซึ่งหลักการนั้นมีชื่อว่า
Men Balance Matrixes ( M.B.M™ ) หรือ องค์ประกอบแห่ง
การคงสมรรถภาพความเป็นชาย

4 ปัจจัย

ที่เป็นองค์ประกอบแห่ง M.B.MTM

1.

GENATIC

มีการศีกษาพบว่า พันธุกรรม คือปัจจัยหลักในการสร้างและเผาผลาญกระบวนการเมตาบอลิซึมของ แอนโดรเจนภายในร่างกาย ส่งผลต่อสมดุลของระดับฮอร์โมนเพศชาย หากกระบวนการนี้แปรปรวน ก็อาจทำให้ระดับแอนโดรเจนสูง หรือต่ำผิดปกติ ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อการทำงานแทบทุกระบบภายในร่างกายผู้ชาย

ในเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายเพศชาย จะมีตัวรับ ฮอร์โมนแอนโดรเจนที่เรียกว่า Androgen receptor (AR) เมื่อตัวรับนี้ได้จับกับแอนโดรเจน ไม่ว่าจะเป็น Testosterone หรือ Dihydrotestosterone ก็จะส่งผลให้เกิดการกระบวนการภายในเซลล์ตามมาอีกมากมาย

2.

สมดุลของแบคทีเรีย

ในระบบทางเดินอาหารที่ดี

ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายยืนยันว่า แบคทีเรียที่อยู่
ภายในระบบทางเดินอาหารของเรา (Gut microbiome) มีผล
โดยตรงต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร การกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันผ่านทาง GALT (Gut-Associated
Lymphatic Tissue) รวมถึงความสามารถในการดูดซึม
สารอาหารหลายชนิด ผ่านทางระบบทางเดินอาหารของเรา

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงให้เห็น
ว่า แบคทีเรียภายในระบบทางเดินอาหาร มีผลต่อสมดุลของ
แอนโดรเจน ซึ่งสมดุลของแบคทีเรียนี้ ถูกปรับเปลี่ยนได้หลาย
ปัจจัย แม้อาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง ก็อาจส่งผล
ต่อสมดุลของแบคทีเรียภายในลำไส้

3.

สัดส่วนสารอาหาร

สร้างสมดุลแอนโดรเจน

สารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสม คือระบบแห่งสมดุลแอนโดรเจน ภาวะ
แอนโดรเจนเกิน (Androgen dominance) หรือภาวะแอนโดรเจนขาด (Androgen deficit) ล้วนเริ่มจากสารอาหารที่เรารับประทาน สะสมส่งผลเสียภายในร่างกาย ตั้งแต่ระยะ mild แรกเริ่ม moderate ปานกลาง จนถึง severe รุนแรง และกระทบถึงสภาวะจิต ทำให้อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย

4.

การมีระบบต่อต้าน

ภาวะการอักเสบเรื้อรังที่ดี

เซลล์ในร่างกายมนุษย์ ต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระ (Free
radicals) ไม่ว่าจะเป็น ROS (Reactive Oxegen Species)
หรือ RNS (Reactive Nitrogen Specices) ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ภายในร่างกาย
ตามปกติ และจากภายนอกมากมาย ทั้งสารเคมี อาหาร
มลภาวะ

เมื่อมีการสะสมของอนุมูลอิสระมากเข้า ก็จะเกิดภาวะ
Oxidative stress คืออนุมูลอิสระที่สะสม จะเริ่มทำลาย
โปรตีน ไขมัน และดีเอ็นเอภายในเซลล์ ในทุกส่วน
ของร่างกาย ทำให้เกิดการเสื่อมลงของเซลล์ เซลล์ทำงาน
ผิดปกติ ก่อให้เกิดโรคสำคัญมากมาย เช่น ภาวะ
เสียสมดุลการสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจน รวมไปถึงการ
ถดถอยในประสิทธิภาพการทำงานของระบบสืบพันธุ์
เพศชายอีกด้วย

ระบบต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่ดี จะส่งผล
โดยตรงต่อการทำงานของเซลล์ ช่วยทำหน้าที่สร้าง
ฮอร์โมน รวมถึงรักษาสมดุลที่ดีให้ฮอร์โมนได้

มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ
เพียงพอในเพศชาย ส่งผลดีต่อระดับเทสโทสเตอโรน
รวมไปถึงการสร้างสเปิร์มที่เพียงพอ และมีคุณภาพ

Back To Top