skip to Main Content

A. ที่มาที่ไปคืออะไร?

เพราะอะไรถึงมีผลอย่างนั้นเกิดขึ้น
(Why What)

วัยผู้ใหญ่

1. การส่งฮอร์โมนแอนโดรเจน

ความสมบูรณ์ของเชื้อสายพันธุ์ที่เรียกกันว่าพันธุกรรมนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเพศหรือ
แอนโดรเจนสำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโตแล้ว ยังจะส่งผลถึงร่างกายของคนเราในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือเติบโตเต็มวัยเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยมีการศึกษาพบว่าการนำส่งฮอร์โมน
แอนโดรเจนไปตามกระแสเลือดเพื่อจับกับตัวรับ (Receptor)
ที่เซลล์เป้าหมายปลายทางเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่
เหมาะสมภายในเซลล์นั้นๆ ต้องอาศัยโปรตีนสำคัญที่มีชื่อว่า Sex hormone-binding globulin (SHBG) ซึ่งระดับความเข้มข้นของ SHBG ในแต่ละคนขึ้นอยู่กับพันธุกรรมมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์
เลยทีเดียว ตัวอย่างของยีนส์ที่มีผลต่อการควบคุมการสร้าง SHBG ได้แก่ยีนส์ PRMT6, GCKR, ZBTB10, JMJD1C, SLCO1B1, NR2F2, ZNF652, TDGF3, LHCGR, BAIAP2L1 และ UGT2B15 เป็นต้น

2. กระบวนการเมตาบอลิซึม

ความสามัคคีกันของลูกบ้านในลำไส้อย่างแบคทีเรีย (Gut microbiota)
มีผลโดยตรงต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการซึมซับเพื่อเสริมสร้างร่างกายของฮอร์โมนเพศในผู้ชายทุกคน

3. สารอาหารที่เหมาะสม

แม้ว่าในร่างกายของเราจะเติบโตเต็มที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม หากแต่ร่างกายก็ยังคงต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อหล่อเลี้ยงระบบการทำงานของ
ต่อมไร้ท่อ การทำงานของอัณฑะ ต่อมไร้หมวกไต ในการผลิตฮอร์โมนเพศ
แอนโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สารต้านอนุมูลอิสระ

ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิต เซลล์หลายล้านล้านเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษย์ต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระ (Freeradicals) อยู่ตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น ROS (Reactive Oxegen Species) หรือ RNS (Reactive Nitrogen Specices) ส่วนเกินจากกระบวนการ
เผาผลาญพลังงานของเซลล์ในร่างกาย ที่เมื่อมีการสะสมของสารอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดภาวะ Oxidative stress โดยสารอนุมูลอิสระจะรวมตัวกันก่อความวุ่นวายเข้าทำลายโปรตีนไขมันและ DNA ภายในเซลล์ส่วนต่างๆ ของร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและทำงานผิดปกติ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆ รวมทั้งความผิดปกติของฮอร์โมนเอสโตรเจน และระบบสืบพันธุ์หรือสมรรถภาพทางเพศชายถดถอยอีกด้วย

B. ถ้าไม่มีองค์ประกอบ

ตามข้อ A

จะเกิดผลดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ

ร่างกายของคนเรานั้นแม้ว่าจะเติบโตมาจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ความผิดปกติของพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของบิดามารดา ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษนั้น จะยังคงส่งผลกระทบถึงระบบต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนเพศชายได้ไม่มากก็น้อย เปรียบดังรากฐานบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงทนทานมาตั้งแต่ต้น ย่อมส่งผลถึงความทนทานในการใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนเหล่านั้นตลอดไป

2. แบคทีเรียขาดความสมดุล

ในร่างกายของคนเราวัยผู้ใหญ่นั้น มีทั้งแบคทีเรียที่ส่งผลดีและส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้ว ทั้ง 2 ชนิดจะมีปริมาณและการทำงานอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลหรือหักล้างข้อดีข้อเสียของกันและกัน ทำให้ไม่เกิดผลกระทบใดต่อร่างกาย หากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกบ้านของเราอย่างแบคทีเรียทั้งดีและร้ายเกิดมีปริมาณจำนวนที่ไม่สมดุลหรือทำงานผิดแผก
แตกต่างไปจากปกติที่มันควรจะเป็น ย่อมจะส่งผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจลุกลามไปจนทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสมองและระบบต่อมไร้ท่อที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆ โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชายอย่างแอนโดรเจน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีฮอร์โมนมาก (Androgen dominance) หรือน้อย (Androgen deficiency) เกินไปก็ตามย่อมจะส่งผลเสียต่อร่างกาย

3. ระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ

การที่ร่างกายของคนเราขาดสารอาหารที่จำเป็นหรือรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด โดยเฉพาะการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งเมื่อทำงานผิดปกติแล้วย่อมเกิดความไม่สมดุลของแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนเพศและสุดท้ายก็อาจกลับกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวของท่านชายเมื่อส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนที่ทำหน้าที่สร้างอินซูลินควบคุมน้ำตาลในเลือดทำงานไม่ปกติ รวมทั้งผลกระทบต่อมวลกระดูก การสะสมไขมันภายในเซลล์ รวมไปถึงการทำงานของเซลล์สมองในเพศชายได้ในที่สุด

4. ภาวะผิดปกติของแอนโดรเจน

ย่อมเป็นธรรมดาที่เมื่อร่างกายเกิดภาวะอักเสบที่ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้ ระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติและนำมาซึ่งความไม่สมดุลของแอนโดรเจนได้เช่นเดียวกัน

C. ทางแก้ปัญหา

1. ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

การศึกษาค้นคว้าหลายชิ้นพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความผิดปกติของยีนย่อมส่งผลให้เกิดการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจนที่ผิดปกติมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติทางร่างกายและเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังอยู่ในช่วงต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการรักษาจิตเวชปฏิบัติต่อไป

2. ให้สารกลุ่ม Prebiotics และ Probiotics

การทำให้ลูกบ้านอย่างแบคทีเรียในลำไส้สามารถปรองดองกันได้อย่างสงบสุขหรือที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะสมดุลนั้น เราสามารถทำได้โดยการให้สารกลุ่ม Prebiotics และ Probiotics โดย Prebiotics คือสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหาร (Non-digestible polysaccharides) เมื่อเรานำสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายแล้ว สารประเภทนี้จะเข้าไปปรับสภาพแวดล้อมของระบบลำไส้และทางเดินอาหารของเราให้สวยงามและเป็นมิตรต่อเหล่าลูกบ้านอย่างแบคทีเรียให้เกิดความสงบสุขและสมานฉันท์กันได้ โดยจะส่งผลต่อไปยังกระบวนการเมตาบอลิซึมย่อยสลายสารอาหารและนำไปซ่อมแซมเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาแข็งแรง

3. อาหารบำรุงร่างกายที่ดี

อย่าลืมว่าร่างกายของคนเราในวัยผู้ใหญ่เองก็ต้องการได้รับสารอาหารที่ดีครบถ้วนเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่ดีในร่างกายด้วยเช่นกัน

สารอาหารที่จำเป็นและมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างสมดุลของแอนโดรเจน

 

3.1 Calciferol

ซึ่งได้มาจากอาหารประเภทต่างๆ ที่พบมากและหาซื้อมา
รับประทานได้โดยง่ายตามท้องตลาดนั่นก็คือปลาทะเลน้ำลึก
ไข่ไก่และนมเป็นต้น ซึ่งสารอาหารชนิดนี้เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะทำงานเหมือนกับฮอร์โมนต่างๆ โดยมีผลการศึกษาวิจัยที่บ่งชี้ว่าหากร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรตีนจะทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศต่ำกว่าปกติ และหากเราทำการเพิ่มสารอาหารแคลเซียมโบรอนก็จะมีส่วนช่วยทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศของผู้ชายเพิ่มมากขึ้นด้วย

3.2 Zinc

อาหารอย่างต่อไปที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบผลิตฮอร์โมนเพศในร่างกายนั่นก็คืออาหารประเภทที่มีธาตุสังกะสีซิงค์ (Zinc) อยู่เป็นจำนวนมาก อันได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่และ
ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช และอาหารที่ทำจากหอยนางรม โดยหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสารสังกะสีนั้นแท้ที่จริงแล้วถือเป็นวิตามินประเภทหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายกว่าร้อยระบบ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างการทำงานผลิตฮอร์โมนเพศชายในร่างกายให้ดีอีกด้วย

3.3 Gingerol Compounds

อาหารที่มีสารประกอบฟีนอล (Gingerol Compounds) ซึ่งนอกจากจะมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังมีส่วนช่วยเพิ่มระบบฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกาย
ของคนเราแสดงลักษณะความเป็นชายออกมา อาทิ เสียงทุ้ม มีกล้ามใหญ่โต นอกจากนี้สารประกอบฟีนอลเองก็มีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มสำหรับท่านชายได้อีกด้วย จึงเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับท่านชายใดที่ต้องการ
มีบุตร หากแต่มีปัญหาปริมาณสเปิร์มน้อยหรือไม่แข็งแรง

4. เพิ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

เช่นเดียวกับร่างกายของคนเราในวัยเด็ก ควรเพิ่มสารอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเปรียบดังทหารกองลาดตระเวนชายแดนด้านหน้า เพื่อปกป้องผิวจากโจรร้ายอย่างอนุมูลอิสระต่างๆทำให้ลดการอักเสบ ปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่ให้เกิดเสียความหายทั้งในระดับเซลล์และโครโมโซม เพื่อไม่ให้เซลล์เสื่อมสภาพและเกิดการทำงานที่ผิดปกติของระบบฮอร์โมนภายในร่างกาย

Antioxidants

(สารต้านอนุมูลอิสระ)

ประเภทของ Antioxidants แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. Enzymatic antioxidants

ซึ่งทำงานผ่านทางเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมายเช่น Superoxidedismutases (SODs), Catalase และ Glutathione system

2. Non Enzymatic antioxidants

เช่น Ascorbic acid or “vitamin C”, Glutathione, Melatonin, Tocopherols and tocotrienols (Vitamin E) Carotenoids, Flavonoids และUric acid เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเราได้รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นประจำก็จะมีส่วนในการช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระส่วนเกินที่จะไปส่งผลเสียในการทำงานโครงสร้างต่างๆของเซลล์รวมถึง DNA ของเซลล์เราด้วยนั่นเอง

Back To Top